Στο 13% τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και 9% οι δαπάνες το πρώτο δίμηνο του 2024

Στο 13% του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχονται τα συνολικά έσοδα για το πρώτο δίμηνο του 2024, ενώ η υλοποίηση των εξόδων ανέρχεται στο 9%, σύμφωνα με στοιχεία για το ποσοστό υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του 2024, που έδωσε τη Δευτέρα το Γενικό Λογιστήριο, στο πλαίσιο «της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών του κράτους και της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προς τους πολίτες», όπως σημειώνει.

Συγκεκριμένα, το τέλος Φεβρουαρίου 2024 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €1,49 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε 13% του κρατικού προϋπολογισμού (2023: €1,34 δισ., 14%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €1,24 δισ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 9% (2023: €1,41 δισ., 12%), μειωμένη σε σχέση με το 2023, λόγω των μειωμένων εκροών για αποπληρωμή δανείων και τόκων (2024: €0,10 δισ., 2023: €0,32 δισ.).

Έσοδα

Οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,06 δισ. (11%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΦΠΑ κατά €0,05 δισ. (2024: €0,52 δισ., 2023: €0,47 δισ.).

Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,14 δισ. (24%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων (2024: €0,72 δισ., 2023: €0,58 δισ.).

Το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι δεν υπήρξαν αναλήψεις δανείων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, σε σχέση με €0,03 δισ. το 2023.

Δαπάνες

Σε σχέση με τη μισθοδοσία, τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα, η υλοποίηση στο τέλος Φεβρουαρίου δείχνει μια αύξηση ύψους 6% (€0,03 δισ.) από €0,47 δισ. το 2023 σε €0,50 δισ. το 2024.

Η αποπληρωμή δανείων και τόκων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ανήλθε στα €0,10 δισ. (2023: €0,32 δισ.), εκ των οποίων τα €0,07 δισ. (2023: €0,08 δισ.) αφορούν τους τόκους δανεισμού και τις επιβαρύνσεις και τα €0,03 δισ. (2023: €0,24 δισ.) την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού.

Οι δαπάνες σε κοινωνικές παροχές μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ανήλθαν σε €0,24 δισ. (2023: €0,22 δισ.). Η αύξηση της τάξεως των €0,02 δισ. (9%) οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για παροχές υγείας κατά €0,02 δισ. (2024: €0,10 δισ., 2023: €0,08 δισ.).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου σε μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις δείχνει μια αύξηση ύψους €0,01 δισ. από €0,23 δισ. το 2023 σε €0,24 δισ. το 2024. Όπως σημειώνει, η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κυβερνητικής εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,01 δισ. (11%) (2024: €0,10 δισ., 2023: €0,09 δισ.).

Οι λειτουργικές και άλλες δαπάνες μέχρι τον Φεβρουάριο ανήλθαν σε €0,11 δισ. (2023: €0,15 δισ.).

Το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού συνολικών δαπανών μέχρι το Φεβρουάριο, εξαιρουμένου του έτους 2020, ανερχόταν στο 11%. Το υψηλότερο ποσοστό υλοποίησης για το 2020 (22%) οφειλόταν κυρίως σε πρόωρη αποπληρωμή του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ύψους €0,71 δισ. Το ποσοστό υλοποίησης για το 2024 ανέρχεται στο 9% και η διακύμανση σε σχέση με τον μέσο όρο οφείλεται στην εποχικότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους.

Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι η υλοποίηση μέχρι το Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στα €27,9 εκ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €11,8 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €4,1εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων, ύψους €3,4 εκ., στις δαπάνες για κατασκευή εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης οικιακών στερεών απορριμμάτων, ύψους €2,8εκ. και, στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτιρίων, ύψους €1,8 εκ.

Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και για άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, η υλοποίηση μέχρι το Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στα €15,9 εκ. και οφείλεται κυρίως στο Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €3,2 εκ., σε Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €2,3 εκ., στο Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ύψους €2,2 εκ., στις χορηγίες σε οντότητες ευρύτερου δημόσιου τομέα για εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. ύψους €1,5 εκ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες, ύψους €1,4 εκ., και σε χορηγίες σε οντότητες ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υλοποίηση έργων που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €1,1 εκ.

Ταυτόχρονα, η υλοποίηση στην κατηγορία χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στα €25,3 εκ., και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €13,3 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους € 7,5 εκ. και, στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους € 1,7 εκ.

Όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στα €3,9 εκ. και οφείλεται κυρίως στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €2 εκ., στις δαπάνες για πολιτιστικές παροχές, ύψους €1 εκ. και στις δαπάνες για παροχές παιδείας, ύψους €0,7 εκ.

Όπως σημειώνει το Γενικό Λογιστήριο, την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι τον Φεβρουάριο, ανερχόταν στο 4%. Το ποσοστό υλοποίησης για το 2024 ανέρχεται στο 5%.

Υπενθυμίζεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει για το έτος 2024 αύξηση στα έσοδα κατά 16% (2024: €11,28 δισ., 2023: €9,77 δισ.) και αύξηση στις δαπάνες της τάξεως του 9% (2024: €13,1 δισ., 2023: €12 δισ). Όπως σημειώνει το Γενικό Λογιστήριο, η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των έμμεσων και άμεσων φόρων κατά €0,68 δισ. και €0,61 δισ. αντίστοιχα. Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποπληρωμών δανείων και τόκων, και της μισθοδοσίας, συντάξεων και φιλοδωρημάτων κατά €0,76 δισ. και €0,35 δισ. αντίστοιχα.

Πηγή: KΥΠΕ

Δειτε Επισης

Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στην Κύπρο-Συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Τατάρ στο εξωτερικό
Η Iσπανία καταργεί το ΦΠΑ στο ελαιόλαδο για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια
Προαναγγελθέν το έγκλημα στην Αλεξανδρούπολη-Απειλούσε ότι θα τη σκότωνε, υποστηρίζουν οι γείτονες
Βούληση για ενδυνάμωση των σχέσεων εξέφρασαν ΠτΒ και ΥΠΕΞ Φιλιππίνων
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Κυβέρνησης και ΔΗΣΥ-«Η διαφάνεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, ούτε ετεροχρονισμένη»
Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στην Κύπρο από Μπορέλ-«Έκκληση για αποφυγή κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ-Χεζμπολάχ»
Εικοσάχρονος έκρυψε 13,448 χιλιάδες, σκηνοθέτησε ληστεία και συνελήφθη
ΒΙΝΤΕΟ: Νεκρός 55χρονος στη Μυρτιά-Πήγε να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς
Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Κυβέρνησης και ΔΗΣΥ-«Μόνο αστοχίες, λάθη και βολέματα», απαντά η Πινδάρου
Στη δημοσιότητα η φωτογραφία ενός προσώπου για κλοπή στη Λάρνακα