Σωρεία αδυναμιών και παραλήψεων εντόπισε για το Υπουργείο Γεωργίας η Ελεγκτική Υπηρεσία

Αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη διαδικασία είσπραξης εσόδων, όπως, παράλειψη διενέργειας αιφνιδιαστικών ελέγχων στους Ταμίες από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, μη κατάλληλη επιθεώρηση των βιβλίων είσπραξης, ελλιπής ενημέρωση σχετικών εντύπων, παράλειψη καταχώρισης των βιβλίων είσπραξης σε κατάλληλο μητρώο, μη κατάλληλη/ ασφαλή φύλαξη και καταστροφή των βιβλίων είσπραξης, μη κατάλληλη/ασφαλή φύλαξη μετρητών και καθυστέρηση στη συμφιλίωση των μηνιαίων καταστάσεων εσόδων. Αυτά περιλαμβάνονται στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην έκθεσή της για τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔΓΑΑ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για το έτος 2022.

Η έκθεση δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ΕΥ εντόπισε επίσης αδυναμίες και παραλείψεις ως προς τη διαδικασία διεκπεραίωσης των πληρωμών, όπως μη επισύναψη των παραστατικών που να τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης, μη σφράγιση με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ» των συνημμένων στα δελτία πληρωμής και μη σφράγιση των τιμολογίων/παραστατικών με την ημερομηνία παραλαβής τους, είτε από το Αρχείο είτε από άλλον υπεύθυνο Λειτουργό του Τμήματος.

Ακόμη μη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης κρατικών χορηγιών, αφού δεν τηρούνταν, σε όλες τις περιπτώσεις, οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις από τους λήπτες αλλά και σύναψη συμβάσης για αγορά ζωοτροφών χωρίς να τηρηθούν οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και Κανονισμών που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Επίσης μη ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων στο μηχανογραφημένο Σύστημα Τιμολόγησης Νερού (ΣΤΝ) του ΤΑΥ, οι οποίες να αποτρέπουν ή και να εντοπίζουν έγκαιρα περιπτώσεις λαθών και λανθασμένη και μη έγκαιρη τιμολόγηση νερού ύδρευσης από το ΤΑΥ, βάσει των αναθεωρημένων τελών που προβλέπονται από τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ270/2021).

Η ΕΥ εντόπισε ακόμη μη επίλυση της διαφωνίας μεταξύ του ΤΑΥ και των Αναδόχων των Μονάδων αφαλάτωσης νερού Λεμεσού και Λευκωσίας, ως προς τον υπολογισμό της τιμής μονάδας αγοράς του αφαλατωμένου νερού.

Γίνεται επίσης λόγος για παράλειψη δέσμευσης ποσών του Προϋπολογισμού για έργα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Στην έκθεση της η ΕΥ εντόπισε επίσης ότι για σκοπούς καταβολής της κυβερνητικής συνεισφοράς προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ), για την κάλυψη των δαπανών τριτοβάθμιας επεξεργασίας, το ΤΑΥ συνεχίζει να χρησιμοποιεί, ως ποσοστό επιμερισμού, το 40% επί του συνόλου των δαπανών για την κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας, χωρίς να τεκμηριώνεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού αυτού.

Σημειώνει ακόμη πως εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικές οικονομικές διαφορές μεταξύ του ΤΑΥ και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ), σε ό,τι αφορά στο ποσό της κυβερνητικής συνεισφοράς.

Γίνεται ακόμη λόγος για προκήρυξη διαγωνισμού από το ΤΑΥ χωρίς να διασφαλιστεί ότι η εκτιμώμενη αξία του ήταν πλήρως τεκμηριωμένη και εύλογα επικαιροποιημένη και κατακύρωσή του για ποσό με ουσιώδη απόκλιση από την εκτιμώμενη αξία, όπως και για σημαντικές οικονομικές διάφορες μεταξύ του ΤΑΥ και του αναδόχου της σύμβασης για τη Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στέρεων Οικιακών Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Επαρχίας Λεμεσού, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στην τιμή μονάδας ταφής του δευτερογενούς καυσίμου RDF στη λεκάνη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Στην έκθεση της για το 2022 η ΕΥ εντόπισε ακόμη διενέργεια πληρωμών με χρήση πιστώσεων άλλων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΤΑΥ και επαναταξινόμησή τους σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω μη ύπαρξης επαρκών διαθέσιμων πιστώσεων.

Αλλά και μη σύννομη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) και παράλειψη ενημέρωσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης.

Επίσης στην έκθεση της ΕΥ αναφέρονται τα ευρήματα που προέκυψαν από έλεγχο συμμόρφωσης για τη διερεύνηση θεμάτων, που αφορούν την εν λόγω Γενική Διεύθυνση, που προέκυψαν από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΕΥ, ή που διερευνήθηκαν αυτοβούλως και παρακολούθηση ευρημάτων προηγούμενων ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ) γίνεται λόγος για περίπτωση κατά την οποία μισθωτής ανέγειρε παράνομα υποστατικά σε κτηνοτροφικό οικόπεδο που διαχειρίζεται το ΤΓ και η Πολεοδομική Αρχή Πάφου χορήγησε πολεοδομικές άδειες, που αφορούσαν σε προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης των υποστατικών, χωρίς τη συγκατάθεση του ΤΓ με την ΕΥ να αναφέρει στην έκθεση της πως παρά το γεγονός ότι το ΤΓ είχε πληροφορήσει στο παρελθόν ότι δεν προτίθετο να ανανεώσει για δεύτερη περίοδο τη σύμβαση μίσθωσης του υπό αναφορά κτηνοτροφικού οικοπέδου, η οποία έληξε στις 31.10.2023, ο μισθωτής εξακολουθεί να το κατέχει παράνομα. Για το όλο θέμα η ΕΥ επισημαίνει ότι το ΤΓ, διαχρονικά, απέτυχε να εξασκήσει επαρκή διοικητική εποπτεία για το θέμα.

Σε ό,τι αφορά τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η λειτουργία παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών εντός του Δικτύου «Natura 2000». Όπως αναφέρεται εκτενώς και σε προηγούμενες εκθέσεις της ΕΥ μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί σε παράνομες εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν εντός του Δικτύου «Natura 2000». Όπως σημειώνεται στην έκθεση, από την παράνομη λειτουργία της μονάδας προκύπτουν παραβιάσεις διατάξεων αριθμού νομοθεσιών των ΚΥ, ερωτηματικά ως προς την υγειονομική παρακολούθησή της καθώς και τον τρόπο διάθεσης των μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος ή και κρέατος που παράγει, με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η ΕΥ επισημαίνει πως για τα θέματα αυτά δεν λήφθηκαν, από τις ΚΥ, αποτελεσματικά μέτρα με αποτέλεσμα τα παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά να εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν.

Επίσης στην έκθεση της ΕΥ γίνεται λόγος για το θέμα εντοπισμού θετικών κρουσμάτων βρουκέλωσης σε κτηνοτροφικές μονάδες. Στην έκθεση αναφέρεται ότι από σχετική διοικητική έρευνα, που διεξήχθη από το ΥΓΑΑΠ σε σχέση με τον χειρισμό θετικών κρουσμάτων βρουκέλας που εντοπίστηκαν, προέκυψε ότι λειτουργοί των ΚΥ ενδεχομένως να διέπραξαν πειθαρχικά αδικήματα και πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας.

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων η ΕΥ ότι το ΤΑΥ δεν διασφαλίζει ότι η χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων του διενεργείται στο πλαίσιο του οικείου θεσμικού πλαισίου και συνέστησε την πειθαρχική διερεύνηση δύο συγκεκριμένων υποθέσεων, το Υπουργείο ωστόσο αρνήθηκε να ελέγξει πειθαρχικά τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.

Επίσης σε σχέση με πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) από το ΤΑΥ η ΕΥ κάνειμ λόγο για μη έγκαιρη συμπλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων του ΤΑΥ, η οποία οδήγησε στην παράταση εργοδότησης 13 ΕΟΧ για περίοδο που υπερβαίνει τους 30 μήνες, που είχε ως αποτέλεσμα αυτοί να αποκτήσουν το καθεστώς εργοδοτούμενων με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Σημειώνεται τέλος πως όσον αφορά στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων και το Τμήμα Μετεωρολογίας, η ΕΥ θα δημοσιοποιήσει προσεχώς ξεχωριστές Ειδικές Εκθέσεις, μετά την ολοκλήρωση σχετικών ελέγχων συμμόρφωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Kινδυνεύει να τεθεί σε υπολειτουργία το Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων-Καμπανάκι από Έφορο
Τελέστηκαν στη Λευκωσία τα εγκαίνια Υπαίθριου Ψηφιακού Διαδραστικού Μουσείου
Επ. Ισότητας: Στόχος να δίνονται χώρος και φωνή στις γυναίκες
Στη δημοσιότητα επιστολή ΥΠΕΣ για τ/κ κινηματογράφο έδωσε ο Δήμος Λεμεσού
Μ. Δαμιανός: Το Υπουργείο Υγείας στηρίζει προσπάθειες ιατρικής κοινότητας
«Προς αξιοποίηση η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη»-Όσα ισχυρίζεται ειδικός
ΕΒΕ Πάφου: Καμία προσφορά για γέφυρα σύνδεσης βιομ. περιοχών Μεσογής–Τρεμιθούσας
Αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα-Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας
Καθησυχάζουν οι ειδικοί για τον παρβοϊό στην Κύπρο-Τα συμπτώματα και ο τρόπος μετάδοσης στα παιδιά
Απονομή σε Κύπρια 1ου Βραβείου Ισότητας Φύλων στη Ναυτιλία από IMO