Αυτές είναι οι 20 προσφυγικές πολυκατοικίες που θα κατεδαφιστούν

Τις προσφυγικές πολυκατοικίες που κατέστησαν επικίνδυνες και χρίζουν άμεσης κατεδάφισης, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΚτίΖΩ», ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει προς τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές εισήγηση για επικύρωση και έκδοση Διατάγματος εκκένωσης και άμεσης κατεδάφισής τους, στη βάση των προνοιών του Άρθρου 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Ο υπουργός Εσωτερικών, σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποίησε το πρωί, ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων «κτίΖΩ». Τόνισε πως «σε αυτή την πρώτη φάση επικεντρωνόμαστε στις 43 πολυκατοικίες των οποίων η επιδιόρθωση είναι οικονομικά μη βιώσιμη. Προς επιβεβαίωση των ευρημάτων της μελέτης στατικής επάρκειας, ομάδες αποτελούμενες από Πολιτικούς Μηχανικούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του ΕΤΕΚ και των επηρεαζόμενων Δήμων πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες αυτοψία στις 43 πολυκατοικίες».

Συνεχίζοντας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου επεσήμανε πως «από την αυτοψία των ειδικών, διαπιστώθηκε ότι οι 20 από τις 43 πολυκατοικίες είναι άμεσης επικινδυνότητας και πρέπει να εκκενωθούν το ταχύτερο, με ενέργειες των Δημοτικών Συμβουλίων, που σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι οι αρμόδιες Αρχές για επικύρωση της σύστασης και έκδοση Διατάγματος για εκκένωση».

Οι 20 πολυκατοικίες είναι οι εξής:

1

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε πως «κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρχίζει επιτόπιες επισκέψεις για λεπτομερή ενημέρωση των ενοίκων, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι και οι υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες είναι οικονομικά μη βιώσιμες και για αυτό θα προωθηθεί η διαδικασία εκκένωσής τους σε μεταγενέστερο στάδιο».

Ο υπουργός σημείωσε, παράλληλα, ότι «οι ένοικοι στις 23 πολυκατοικίες μπορούν να παραμείνουν στα διαμερίσματά τους, ωστόσο προτρέπονται να δηλώσουν από τώρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Σχέδιο, λαμβάνοντας εφάπαξ ποσό χορηγίας και καταβάλλοντας συνεισφορά με βάση την Κατηγορία Δικαιούχου. Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να εκκενώσουν και να παραδώσουν το διαμέρισμά τους, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και να καταστούν και αυτοί δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου».

Υπενθυμίζεται ότι Σύμφωνα με το Σχέδιο, οι Κατηγορίες Δικαιούχων είναι οι πιο κάτω:

(α) Κατηγορία Α:

(β) Κατηγορία Β: Μεταγενέστεροι αγοραστές, εκτοπισθέντες, οι οποίοι για την αγορά του συγκεκριμένου διαμερίσματος έλαβαν στεγαστική βοήθεια/επιχορήγηση από το Κράτος.

(γ) Κατηγορία Γ:

Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν ή όχι στο Σχέδιο «κτίΖΩ» εντός 6 μηνών. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Σχέδιο, καθίστανται δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου, το οποίο παραχωρείται από την ημερομηνία επικύρωσης της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και για μέγιστη περίοδο 24 μηνών. Εάν η ημερομηνία εκκένωσης του διαμερίσματος προηγείται της ημερομηνίας επικύρωσης, ο δικαιούχος δύναται να λαμβάνει επίδομα ενοικίου και για την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης. Το ύψος του επιδόματος ενοικίου έχει καθοριστεί σε €400 για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, €600 για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων και €800 για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, στη βάση του τύπου του διαμερίσματος που ο δικαιούχος κατέχει και αφήνει. Επισημαίνεται ότι το επίδομα ενοικίου παραχωρείται σε όλους τους δικαιούχους που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο είτε θα στεγαστούν προσωρινά σε διαμέρισμα στον ιδιωτικό τομέα είτε σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα λάβουν ανά Κατηγορία Δικαιούχου εφάπαξ ποσό κρατικής χορηγίας ανά διαμέρισμα (ανεξαρτήτως εμβαδού και περιοχής), ως ακολούθως:

2

Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Γ θα είναι δυνατό να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Αναδόμησης, νοουμένου ότι είναι φυσικά πρόσωπα και χρησιμοποιούν το διαμέρισμα ως πρώτη κατοικία. Ωστόσο, δεν είναι δικαιούχοι εφάπαξ ποσού χορηγίας, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από τους ίδιους. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο Σχέδιο Αναδόμησης, δικαιούχου Κατηγορίας Γ, δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που ο δικαιούχος αγόρασε το διαμέρισμα μετά την ημερομηνία επίσημης εξαγγελίας του Σχεδίου Χορηγιών, ήτοι στις 7 Απριλίου 2023.

Δικαιούχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα καταβάλουν τη δική τους συνεισφορά εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των οικοδομικών εργασιών. Η συνεισφορά καθορίζεται ανάλογα με την Κατηγορία έκαστου δικαιούχου, καθώς και από τον τύπο του διαμερίσματος που θα αποκτήσει στη νέα πολυκατοικία, ως ακολούθως:

3

Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο Σχέδιο, οι δικαιούχοι των Κατηγοριών Α και Β, θα λάβουν το εφάπαξ ποσό κρατικής χορηγίας που αντιστοιχεί στον τύπο του διαμερίσματος που κατέχουν στην υφιστάμενη πολυκατοικία (βλ. Πίνακα 2), καθώς και εφάπαξ ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομά τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στους δικαιούχους της Κατηγορίας Γ που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς επίσης και σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία Γ και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό χορηγίας, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομά τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τις αμέσως επόμενες μέρες οι δικαιούχοι των πολυκατοικιών θα τύχουν λεπτομερούς ενημέρωσης σε επιτόπια επίσκεψη Λειτουργών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες θα διενεργηθούν άμεσα εργασίες αναίρεσης επικίνδυνων κατασκευών από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ θα πραγματοποιούνται επιτόπιες αυτοψίες για επαναξιολόγηση της στατικής επάρκειας της πολυκατοικίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 4 μήνες ή/και συχνότερα όπου κρίνεται απαραίτητο. Για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες θα γίνει ενημέρωση των δικαιούχων το συντομότερο.

Δειτε Επισης

Στους προορισμούς κρουαζιέρας στην αν. Μεσόγειο επενδύει το λιμάνι Λάρνακας
Οδηγός έχασε τον έλεγχο και ακινητοποιήθηκε το όχημα του στο χείλος γκρεμνού
Πώς απαντά για τις υπογραφές του στις υπερωρίες της Κωμοδρόμου ο Λετυμπιώτης
Σηκώνουν ανάστημα στο bullying-Οι ποινές για εκφοβισμό σε σχολεία, στρατό και εργασία
Εργάτες καταπλακώθηκαν από όγκους χώματος και κατέληξαν σε χαντάκι
Καλλιτεχνική εκδήλωση στη Λεμεσό για τον Μάριο Τόκα
Σούπερ τυχερός στην Κύπρο, έκλεισε πεντάρι στο Τζόκερ-Πόσα κέρδισε
Γέμισε χαλίκια o δρόμος στη Λεωφόρο Λεμεσού μετά τα φώτα Καλησπέρα-Η ενημέρωση της Αστυνομίας
Nέα άφιξη μεταναστών ανοιχτά της Λάρνακας-Εντοπίστηκαν από Ιταλικό πολεμικό πλοίο
Η (αν)ακριβής στόχευση και η αντιμετώπιση της ακρίβειας