Ψάχνουν μέτρα για να βάλουν «κέρφιου» στα ρυπογόνα οχήματα-Οι ποινές στους παραβάτες

Τους τρόπους με τους οποίους θα μειώσουν την κυκλοφορία ρυπογόνων οχημάτων που μολύνουν το περιβάλλον, ψάχνουν οι βουλευτές ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών, μελετώντας συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία ίσως θα επιβάλλουν την απαγόρευση κυκλοφορίας ρυπογόνων οχημάτων σε ορισμένες περιοχές για συγκεκριμένες ώρες ή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα καθορίζεται με διάταγμα.

Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο που έχουν στα χέρια τους οι βουλευτές, σκοπός είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές. Έτσι, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι στόχοι του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο, καθώς και των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Όπως εξηγεί στον REPORTER, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Mεταφορών, Μαρίνος Μουσιούττας, αυτό που μελετάται είναι να παρθούν μέτρα, όπου σε ορισμένες περιοχές, ή ορισμένες ώρες ή για όλη τη μέρα, δεν θα επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων υψηλών ρύπων, σε περιοχές, οι οποίες θα καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών. «Θα υπάρχει τέλος για όσους θέλουν να διέρχονται από τις συγκεκριμένες περιοχές ή αν θέλουν να εισέλθουν σε αυτές. Αυτό είναι το σκεπτικό της πρότασης, η οποία δεν είναι σίγουρα εύκολο να εφαρμοστεί, καθώς η Αστυνομία αναφέρει ότι δεν μπορεί να αστυνομεύση τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως και οι δήμοι. Επίσης, μέσα στο Νομοσχέδιο υπάρχει η πρόνοια για χρήση μέσων, όπως καμερών στους δρόμους, για να ελέγχουν όσα ρυπογόνα οχήματα περνούν από τις συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν αρκετές δικλείδες ασφάλειας που χρήζουν ανάλυσης και αυτό που πρέπει να δούμε είναι πόσο χρονικό διάστημα έχουμε για πλήρη εφαρμογή αυτού του μέτρου».

Τι προνοεί το Νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, οι οδικές μεταφορές στην Κύπρο, είναι υπεύθυνες για το 50% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με τις δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου δυο εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Επιπρόσθετα, οι οδικές μεταφορές στην Κύπρο, είναι υπεύθυνες για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκπομπών αέριων ρύπων, ατμοσφαιρικών, όπως τα οξείδια του αζώτου, τα σωματίδια και μικροσωματίδια, τα οποία είναι αποδεδειγμένο ότι δημιουργούν διάφορα και σοβαρά προβλήματα υγείας και μείωση της ποιότητας ζωής, κυρίως στους κατοίκους του τόπου όπου εκπέμπονται.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το κλίμα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και το πακέτο νομοθετημάτων γνωστό ως Fit for 55%, συζητούνται και προωθούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Για την Κύπρο, ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι τώρα στο 24% μέχρι το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος 2005, το οποίο θα αυξηθεί στα πλαίσια της συζήτησης του πακέτου Fit for 55%, μέχρι ενδεχομένως και στο 32%. Η συμβολή των Οδικών Μεταφορών στη προσπάθεια για μειώσεις των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών, καθίσταται επιτακτική.

Παραδείγματα μέτρων που λαμβάνονται σε άλλες χώρες, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία οδήγησαν σε ουσιαστικές μειώσεις των εκπομπών, μπορούν, προσαρμοσμένα σε συνθήκες και δεδομένα της Κύπρου, να υιοθετηθούν σε μια προσπάθεια επίτευξης των στόχων.

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση δυο σχέδια χορηγιών, το Σχέδιο Επιχορήγησης για την αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και το Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης. Με αυτά τα σχέδια, έχει ξεκινήσει η παραχώρηση θετικών κινήτρων για μείωση των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές. Παράλληλα, έχει αναληφθεί η υποχρέωση για προώθηση σχετικής μεταρρύθμισης, με υιοθέτηση νομοθεσίας στη βάση της οποίας θα μπορούν να καθορίζονται μέτρα, με κριτήριο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών.

Έτσι, σκοπός του Νομοσχέδιου, είναι η προώθηση μεταρρύθμισης, στη βάση της οποίας θα μπορούν να καθορίζονται μέτρα με κριτήριο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών.

Οι τσουχτερές ποινές που προβλέπονται

Ιδιαίτερα βαριές είναι την ίδια ώρα οι ποινές που προβλέπονται, σύμφωνα με το Νομοσχέδιο που προωθείται στη βουλή. Όπως αναφέρεται, «πρόσωπο το οποίο οδηγεί όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο κατά παράβαση των Διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση των παρόντα Νόμο ή παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη των Διαταγμάτων, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη ή και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ».

Επίσης, «οποιοδήποτε πρόσωπο, εμποδίζει επόπτη ή πρόσωπο που ορίζεται ή αστυνομικό να ασκήσει τις χορηγούμενες στον παρόντα Νόμο εξουσίες ή αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οδηγίες τους , είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ».

Επιπρόσθετα, όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει του άρθρου, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του Νόμου και κάθε διευθυντής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, που εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, είναι ένοχο του αδικήματος αυτού, ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το εν λόγω αδίκημα.

Δειτε Επισης

Σε επ’ αόριστον αποχή από υπερωρίες οι ταχυδρομικοί διανομείς της «Ισότητας»
«Η 10η Δεκεμβρίου αποτελεί υπενθύμιση ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα»
Συννεφιασμένος ο καιρός, αναμένονται μεμονωμένες βροχές το βράδυ
Γνωστά και άγνωστα τοπία της Κύπρου μέσα από την οπτική εξερευνητών και πολιτών (pics)
«Άγιε Βασίλη, σε παρακαλούμε να φέρεις στα φτωχά παιδάκια και σε αυτά του πολέμου, καινούργια σπίτια»
Πήραν την κατιούσα αλλά δεν ικανοποιούν οι τιμές καυσίμων-Πάνω από 8 σεντ διαφορά από Ε.Ε.
Καλεί σε μαζική συμμετοχή στη διαμαρτυρία η Ισότητα-«Η ανοχή μας στη δουλοπρέπεια πρέπει να σταματήσει»
Επαφές Δημάρχου Αμμοχώστου σε Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη
Στην Εσθονία η Υπουργός Υγείας για συναντήσεις που διοργανώνει ο ΠΟΥ
Το καλοκαίρι του 2024 τίθεται σε εφαρμογή το e-kalathi-Ποια προϊόντα θα επιλεγούν