Σπατάλησαν 3 εκ. για τον προεκλογικό τους – Έβγαλαν και κέρδος τα κόμματα

Σχεδόν 3 εκατομμύρια ξόδεψαν τα κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών του 2016. Αυτό εξάγεται από την έκθεση που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελεγκτική Υπηρεσία μετά τον έλεγχο της νομιμότητας των εκλογικών καταστάσεων εσόδων και δαπανών των κομμάτων.

Κόμμα Έσοδα Δαπάνες Πλεόνασμα/ Έλλειμμα
ΔΗΣΥ 1,091,030 1,044,365 46,665
ΑΚΕΛ 906,327 791,270 115,056
ΔΗΚΟ 487.746 491.076 -3.330
ΕΔΕΚ 240.358 184.190, 56.168
Συμμαχία 241.173 157.818 157.818
Οικολόγοι 70.353 108.691 -38.338
Αλληλεγγύη 156.458 157.610 -1.152
ΕΛΑΜ 98.307 52.738 45.569
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3,291,752 2.987.758  

Δεν περιλήφθηκαν μεγάλες εκπτώσεις στον ΔΗΣΥ από διαφημιστικούς φορείς

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του ΔΗΣΥ ανέρχονται σε €1.091.030 και €1.044.365, αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €46.665.

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία από το κόμμα το πλεόνασμα είναι ύψους €20.257 και τα έσοδα περιορίζονται στα €899.705 της κρατικής χορηγίας και οι συνολικές σε  €879.448.

Ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει ότι στο κόμμα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους διαφημιστικούς φορείς, για δαπάνες που αφορούσαν στην προεκλογική του εκστρατεία, συνολικού ύψους €163.575, οι οποίες δεν έχουν καταχωριθεί στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ως «μη χρηματικές εισφορές». Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις ανέρχονταν στο 40% περίπου της αρχικής αξίας των τιμολογίων.

Σημειώνεται επίσης ότι ανάλογο θέμα παραχώρησης εκπτώσεων από διαφημιστικούς φορείς, οι οποίες δεν καταχωρίστηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ως «μη χρηματικές εισφορές», και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποδείξεις, καταγράφεται στις εκθέσεις της Υπηρεσίας για άλλα πολιτικά κόμματα, αλλά για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις €10.000. Επίσης, αναφέρεται, στις άλλες περιπτώσεις, τα ίδια τα κόμματα αποδέχθηκαν την προσέγγιση της Υπηρεσίας ότι πρόκειται για «μη χρηματικές εισφορές» και διαβεβαίωσαν ότι οι συναλλαγές αυτές εκ παραδρομής δεν έχουν καταχωριστεί.

Σκεπτικισμός για δαπάνες ΑΚΕΛ προς δημοσιογραφικό οργανισμό

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του ΑΚΛΕ αναπροσαρμόζονται σε €906.327 και €791.270, αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €115.056.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία από το ΑΚΕΛ παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €70.336 με έσοδα €857.450 από την κρατική χορηγία και δαπάνες €787.114

Όπως αναφέρεται, στο Κόμμα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από τους διάφορους διαφημιστικούς φορείς (έξοδα επικοινωνίας), για δαπάνες που αφορούσαν στην προεκλογική του εκστρατεία, συνολικού ύψους €5.863, οι οποίες εκ παραδρομής δεν έχουν καταχωριστεί.

Για δαπάνες συνολικού ύψους €80.000 δεν είχαν εντοπιστεί κατά τον έλεγχο πέραν των αποδείξεων είσπραξης από την εταιρεία Dialogos Media Services Ltd, οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία/ τιμολόγια ότι  αυτές αφορούν σε έξοδα για την προεκλογική εκστρατεία.  Σύμφωνα με επιστολή του Κόμματος ημερ. 9.6.2017 προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, η δική τους άποψη είναι ότι οι δαπάνες «αφορούν προεκλογικά έξοδα που έγιναν για την προβολή των προεκλογικών θέσεων του Κόμματος κατά την προεκλογική εκστρατεία στο Κομματικό έντυπο τη «ΧΑΡΑΥΓΗ» και το Ραδιοφωνικό Σταθμό «Άστρα».

«Η Υπηρεσία μας ωστόσο διατηρεί επιφυλάξεις κατά πόσο το εν λόγω ποσό θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην κατάσταση», αναφέρεται.  Σημειώνεται ότι δεν έγινε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή για τη χορηγία συνολικού ύψους €80.000 που δόθηκε στην εταιρεία Dialogos Media Services Ltd.

Από πλεόνασμα, έλλειμμα καταγράφει στο ΔΗΚΟ η Ελεγκτική Υπηρεσία

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία από το ΔΗΚΟ παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €8.836, με έσοδα €485.451. Ποσό ύψους €421.521 αφορούσε στην κρατική χορηγία και ποσό ύψους €64.000 σε διάφορες εισφορές για τις Βουλευτικές εκλογές.  Ωστόσο αναπροσαρμόζοντας τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του Κόμματος, η Εκλεκτική Υπηρεσία τα υπολογίζει σε €487.746 και €491.076 αντίστοιχα, δημιουργώντας έλλειμμα ύψους €3.330.
 
Όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία η κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στο ΔΗΚΟ, για σκοπούς των Βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016, ανέρχεται σε €413.634. Ωστόσο, στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, καταχωρίστηκε,  εκ παραδρομής, ως κρατική χορηγία ποσό ύψους €421.451.

Όσον αφορά τις μη χρηματικές εισφορές στο κόμμα, παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους φορείς, για δαπάνες που αφορούσαν στην προεκλογική του εκστρατεία συνολικού ύψους €8.813 και επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις εκλογές, συνολικού ύψους €1.300, χωρίς να καταβληθεί οποιοδήποτε αντίτιμο/πληρωμή, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σε ισχύ συμβόλαια για αγορά υπηρεσιών. 

Σχετικά σημειώνεται ότι το Κόμμα, είχε εκδώσει τις αντίστοιχες επιταγές για την καταβολή του ποσού αυτού, αλλά οι δικαιούχοι δεν παρουσιάστηκαν για  να τις παραλάβουν.

Οι πιο πάνω συναλλαγές εκ παραδρομής δεν έχουν καταχωριστεί στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ως «μη χρηματικές εισφορές»..

Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €476.614. Από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δαπάνες, στην αναλυτική κατάσταση, παρουσιάζονται μειωμένες κατά €14.462.

Μη επαρκή αποδεικτικά για προεκλογικές δαπάνες ύψους €54.052 στην ΕΔΕΚ

Για την ΕΔΕΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία αναπροσαρμόζει τα συνολικά έσοδα και δαπάνες σε €240.358 και €184.190, αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €56.168.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε από το κόμμα παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €55.338, με συνολικά έσοδα €234.375 και συνολικές δαπάνες  €179.037.

Η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαπιστώνει μη χρηματικές εισφορές με τη μορφή εκπτώσεων από διάφορους φορείς συνολικού ύψους €5.983, οι οποίες δεν έχουν καταχωριστεί στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ως μη χρηματικές εισφορές.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι δεν έχουν προσκομιστεί επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά για δαπάνες συνολικού ύψους €54.052 οι οποίες αποτελούν περίπου το εν τρίτον των συνολικών δαπανών.

Συναφώς αναφέρεται ότι στις πιο πάνω δαπάνες, περιλαμβάνονται πληρωμές που έγιναν σε δύο μόνιμους υπαλλήλους του Κινήματος ύψους €10.065 και €700 αντίστοιχα, οι οποίες παρουσιάζονται στην κατηγορία εξόδου «Αγορά υπηρεσιών, τηλεφωνικά, οδοιπορικά κ.α.» για κάλυψη διαφόρων εξόδων του Κινήματος.

Για τις πιο πάνω δαπάνες ζητήθηκαν και δόθηκαν γραπτές διαβεβαιώσεις από το Κίνημα ότι αφορούν αποκλειστικά εκλογικές δαπάνες.
Επίσης για  δαπάνες συνολικού ύψους €1.724 οι οποίες εμπίπτουν εντός της προεκλογικής περιόδου, η Υπηρεσία διατηρεί επιφυλάξεις κατά πόσο αυτές σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, παρά τις διαβεβαιώσεις του κινήματος, αφού αφορούν αγορά γαρυφάλλων για εκδήλωση νοσηλευτών €110 και αγορά πέντε τηλεοράσεων ύψους €1.314

Πλεόνασμα για τη Συμμαχία Πολιτών μετά την έκτακτη χορηγία

Τα συνολικά έσοδα του Κινήματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκε ανήλθαν σε €95.030, αφού έλαβε χρηματοδότηση ως νέο κοινοβουλευτικό κόμμα.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει των εκλογικών αποτελεσμάτων του Μαΐου 2016,  έλαβε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους €159.253 στις 21.7.2016. Το Κίνημα, δεν περιέλαβε στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών την έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, αναφέροντας ότι, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών, δεν είχε λάβει ξεχωριστή ενημέρωση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για το ακριβές ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκε, ανήλθαν σε  €143.565. Από τον έλεγχο των δαπανών παρατηρήθηκε ότι οι πιο κάτω δαπάνες δεν  περιλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση: Ποσό ύψους €500 που όπως μας βεβαιώθηκε γραπτώς από το Κίνημα, αφορά σε παράβολο εκλογών υποψήφιου Βουλευτή, το οποίο καλύφθηκε από το Κίνημα και Ποσό ύψους €13.753 που αφορά σε αγορά υπηρεσιών από υποψήφιους βουλευτές για την προεκλογική εκστρατεία.

Στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, εντοπίστηκε εισφορά σε είδος ύψους €40.082 από την εταιρεία Marketway Ltd σχετικά με έξοδα προβολής, καθώς επίσης και δαπάνη ύψους €2.942 που αφορά σε διάφορα τιμολόγια που εκδόθηκαν από την εταιρεία Omnitouch Cyprus Ltd σχετικά με έξοδα τηλεφώνου, που δεν είχαν καταχωριστεί στο γενικό καθολικό του Κινήματος για το έτος 2016.  Το Κίνημα, σχετικά με την εισφορά σε είδος ύψους €40.082, από την εταιρεία Marketway Ltd, όπως πληροφόρησε γραπτώς έχει εκδόσει σχετική απόδειξη εισφοράς στις 13.4.2017.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €48.535. Τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του Κινήματος αναπροσαρμόζονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία σε €241.173 και €157.818, αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €83.355.

Δεν περιλήφθηκαν τα έσοδα από το Κίνημα Αλληλεγγύη

Στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκε από το Κίνημα δεν περιλαμβάνονται έσοδα.

Η έκτακτη χρηματοδότηση προς το Κίνημα Αλληλεγγύη ύψους €138.849, παραχωρήθηκε στις 19.7.2016. Όπως αναφέρεται Το εν λόγω ποσό, εκ παραδρομής, δεν περιλήφθηκε στην  αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, παρόλο που η αναλυτική κατάσταση ετοιμάστηκε μεταγενέστερα, στις 30.9.2016.

Σε σχέση με μη χρηματικές εισφορές, στο Κίνημα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους διαφημιστικούς φορείς, για δαπάνες που αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία, συνολικού ύψους €5.801, οι οποίες δεν έχουν καταχωριστεί στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών παρόλο που αφορούν σε μη «χρηματικές εισφορές».

Στο Κίνημα παραχωρήθηκε χρήση διαφημιστικού χρόνου από την εταιρεία Galinis Production Ltd αξίας €11.808 για την προεκλογική του εκστρατεία, η οποία δεν καταχωρίστηκε στην αναλυτική κατάσταση στα έσοδα ως μη χρηματική εισφορά.

Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε  €140.123.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €140.123. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους, τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του Κινήματος αναπροσαρμόζονται σε €156.458 και €157.610, αντίστοιχα, παρουσιάζοντας έλλειμμα ύψους €1.152.
 
Έλλειμμα €38.338 στο Κίνημα Οικολόγων

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα έσοδα και δαπάνες του Κινήματος ανέρχονται σε €70.353 και €108.691, αντίστοιχα, δημιουργώντας έλλειμμα ύψους €38.338.Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €40.583.
 
Τα συνολικά έσοδα του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €69.878.

Η κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στο Κίνημα για σκοπούς των Βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016 ανέρχεται σε €58.003.

Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €110.461.

Πλεόνασμα στο Ε.ΛΑ.Μ μετά την καταβολή της χορηγίας

Η  έκτακτη χρηματοδότηση προς το Ε.ΛΑ.Μ. ύψους €98.307 παραχωρήθηκε στις 19.7.2016.
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €52.738.
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €45.569.

Δειτε Επισης

Είπε επίσημα ναι για τον διορισμό της Άνχελα ο Τατάρ
Εξέφρασε στήριξη Κύπρου σε Ιράκ ο Πρόεδρος-«Η Κύπρος τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ»
Νέα αναβολή στην κατάθεση Σταυριανού στην θανατική ανάκριση για την υπόθεση Θανάση
Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 18χρονος που έριξε τη ναυτική φωτοβολίδα στον αστυνομικό
Εξακολουθεί να καταζητείται ο 41χρονος Αγάπιος για επίθεση με μαχαίρι στην Αγία Νάπα (pic)
Γερμανίδα Πρέσβειρα: Η Κύπρος μπορεί να γίνει κόμβος ανθρωπιστικής βοήθειας
ΒΙΝΤΕΟ: Αναστάτωση σε πτήση από Μπέργκαμο προς Αθήνα-Απογειώθηκαν με ανοικτή την πόρτα
Έκλεψαν πετρέλαιο και λάδι φορτηγού από εμπορευματοκιβώτιο εταιρείας
Στην Κύπρο ο Πρόεδρος του Ιράκ-Θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη
Επισκέφθηκαν οικίες ηλικιωμένων, τις ξεγέλασαν και άρπαξαν τα πορτοφόλια τους