Η πρόταση της ΕΔΕΚ για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου

Την πρόταση την οποία επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΔΕΚ.
Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΔΕΚ: «Το Εθνικό Συμβούλιο θα λειτουργεί ως μηχανισμός διαβουλεύσεων, προβληματισμού, επιστημονικής έρευνας, μελέτης και ανάλυσης, πολιτικού προγραμματισμού καθώς και επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων επί προτάσεων πολιτικής και υιοθέτησης θέσεων για εξυπηρέτηση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος, σε ζητήματα μεγάλης εθνικής σπουδαιότητας  που αφορούν το Κυπριακό πρόβλημα καθώς και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι Συμβουλευτικό Σώμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, για σημαντικά ζητήματα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να λαμβάνονται αποφάσεις με ομοφωνία».
 
Ακολουθεί αυτούσια η πρόταση της ΕΔΕΚ για το Εθνικό Συμβούλιο:
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Εξήντα χρόνια αφότου η Τουρκία έχει σχεδιάσει την επεκτατική πολιτική-της με στόχο την ολική προσάρτηση της Κύπρου στην επικράτεια-της και 42 χρόνια αφότου η πολιτική αυτή εισήλθε στην τελευταία-της φάση, Κύπρος και Ελλάδα δεν έχουν ακόμα κατορθώσει να διαμορφώσουν την εθνική-τους πολιτική για ανακοπή του τουρκικού επεκτατισμού.
 
Εάν μέχρι και τη 10ετία του 1980 η τουρκική πολιτική ήταν περισσότερο αντικείμενο εκτιμήσεων και προβλέψεων, σήμερα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία αμφισβήτησης ή αμφιβολίας καθότι είναι πλήρως τεκμηριωμένη.
 
Η τεκμηρίωση αυτή προέρχεται από τουρκικές πηγές και μάλιστα από τους πρωταγωνιστές της διαμόρφωσης αυτής της πολιτικής:
 
Οι εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ του 1956
Τα απομνημονεύματα του Νιχάτ Ερίμ
Τα απομνημονεύματα του Ισμαήλ Τάνσου
Το βιβλίο του Αχμέτ Νταβούτογλου «Στρατηγικό Βάθος»
Η έκθεση του Γκάλο Πλάζα
 
αποτελούν αδιάψευστα τεκμήρια των τουρκικών σχεδιασμών. Η εισβολή του 1974 και η μέχρι σήμερα στάση της Τουρκίας αποτελούν την αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση.
 
Η απουσία εθνικής στρατηγικής Κύπρου-Ελλάδας, υποβοήθησε στην πραγματοποίηση της εισβολής του 1974 και της συνέχισης της κατοχής.
 
Η συνέχιση απουσίας μέχρι και σήμερα θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη νομιμοποίηση της σημερινής διχοτομικής κατάστασης και δημιουργίας νόμιμων προϋποθέσεων για τη μελλοντική προσάρτηση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια.
 
Εάν το επιθυμητό, δηλ. η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής Κύπρου-Ελλάδας παρουσιάζει δυσκολίες υλοποίησης, δεν δικαιολογείται η απουσία εθνικής στρατηγικής στην Κύπρο.
 
Η διαμόρφωση μιας τέτοιας στρατηγικής προϋποθέτει να καθοριστούν:
 
Το πλαίσιο πολιτικού σχεδιασμού,
Ο τομέας επιστημονικής τεκμηρίωσης,
Ο τομέας σχεδιασμού της πρακτικής εφαρμογής και,
Οι φορείς της υλοποίησης.
 
Τα ανωτέρω αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησης τους το Εθνικό Συμβούλιο (Ε.Σ).
 
ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Σ.:
 
Το Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Πρόεδρο, και τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.
                              
Οι Αρχηγοί των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ε.Σ. επικουρούνται στις συνεδριάσεις από άλλο αξιωματούχο του Κόμματος τους, ο οποίος και θα έχει δικαίωμα λόγου.
 
Οι Αρχηγοί των Πολιτικών Κομμάτων σε περίπτωση απουσίας τους αναπληρούνται από άτομο που θα υποδείξουν.
 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
 
Το Εθνικό Συμβούλιο θα λειτουργεί ως μηχανισμός διαβουλεύσεων, προβληματισμού, επιστημονικής έρευνας, μελέτης και ανάλυσης, πολιτικού προγραμματισμού καθώς και επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων επί προτάσεων πολιτικής και υιοθέτησης θέσεων για εξυπηρέτηση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος, σε ζητήματα μεγάλης εθνικής σπουδαιότητας  που αφορούν το Κυπριακό πρόβλημα καθώς και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.
 
Το Εθνικό Συμβούλιο είναι Συμβουλευτικό Σώμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο για σημαντικά ζητήματα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να λαμβάνονται αποφάσεις με ομοφωνία.
 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ:
 
Θα λαμβάνεται πρόνοια στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Κράτους ώστε το Εθνικό Συμβούλιο να έχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, τους αναγκαίους πόρους και εξοπλισμό και κάθε δυνατή βοήθεια από το κράτος για επιτέλεση των σκοπών του.
 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Ε.Σ.
 
Το Ε.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τακτικά, μια φορά κάθε δύο μήνες, και έκτακτα, προς συζήτηση επείγοντος θέματος, όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή κατόπιν εγγράφου αιτήσεως μελών που εκπροσωπούν όχι λιγότερο από το ¼ του εκλογικού σώματος σύμφωνα με τις τελευταίες Βουλευτικές Εκλογές.
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Ε.Σ.:
 
Η ημερήσια διάταξη συνεδριάσεως του Ε.Σ. καταρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κοινοποιείται έγκαιρα σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Κάθε μέλος του Ε.Σ. μπορεί να ζητήσει (εγγράφως) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη συνεδριάσεως οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ε.Σ.
 
Νοείται ότι η αίτηση για περίληψη θέματος στην ημερήσια διάταξη υποβάλλεται έγκαιρα και οπωσδήποτε τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από τον καθορισμένο χρόνο της συνεδρίασης.
 
Νοείται περαιτέρω ότι ο περιορισμός των τριών ημερών της αμέσως προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το ½ τουλάχιστον των μελών του συμφωνούν στη συμπερίληψη του θέματος.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Σ.:
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή άλλο μέλος του Ε.Σ. που έλαβε την πρωτοβουλία για εγγραφή θέματος στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Ε.Σ. υποβάλλει εγκαίρως πριν από τη συζήτηση του θέματος έγγραφο με τις θέσεις και τυχόν εισηγήσεις του.
 
Κατά παρέκκλιση της αμέσως προηγούμενης διάταξης, εφόσον η υποβολή εγγράφου κρίνεται από τον εισηγητή του προς συζήτηση θέματος αποφευκτέα, για λόγους δημοσίου ή εθνικού συμφέροντος, ο εισηγητής εξηγεί τους λόγους στο Ε.Σ. το οποίο μπορεί να προχωρήσει στην άμεση συζήτηση του θέματος, ή να αποφασίσει να περιλάβει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που θα έπεται της υποβολής σχετικού εγγράφου.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Σ.:
 
Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. μπορεί να προσκαλούνται να παρακάθηνται και  να λαμβάνουν το λόγο όταν τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, ο Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος στις Διακοινοτικές συνομιλίες, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
 
Άλλοι Υπουργοί, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και άλλοι αξιωματούχοι της Δημοκρατίας μπορούν να καλούνται να συμμετάσχουν όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  δικαιούται να καλέσει σε συνεδρίαση του Ε.Σ. μόνο για σκοπούς παρουσίασης συγκεκριμένου θέματος που είναι εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη, οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο αποχωρεί μετά την εκ μέρους του παρουσίαση του θέματος.
 
Αποφάσεις του Ε.Σ
 
Κάθε μέλος του Ε.Σ. έχει μία ψήφο. Όταν, όμως το Ε.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με το παρόν κείμενο, με ειδική πλειοψηφία, η ψήφος του κάθε κόμματος που εκπροσωπείται στο Ε.Σ. σταθμίζεται με βάση την εκλογική δύναμή-του στις πρόσφατες γενικές εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οπότε κάθε κόμμα συμμετέχει στη λήψη μιας απόφασης με την ποσοστιαία δύναμη του επί του συνολικού αριθμού των ψήφων του εκλογικού σώματος παγκυπρίως.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Ε.Σ. προς επιδίωξη των σκοπών του Ε.Σ., με βάση τους συμφωνημένους όρους εντολής. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Ε.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καμιά όμως απόφαση του Ε.Σ. δεν ισχύει αν δεν επικυρωθεί με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από το Ε.Σ. να επανεξετάσει την απόφασή-του ή να αρνηθεί να την επικυρώσει.
 
Οι αποφάσεις του Ε.Σ. για διαδικαστικά ζητήματα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών του.
 
Για σημαντικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία και προς αυτό τον σκοπό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια.
 
Νοείται ότι σε περίπτωση που, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν καθίσταται δυνατή η λήψη απόφασης με ομοφωνία, η απόφαση μπορεί να ληφθεί με θετική ψήφο μελών του Ε.Σ. που εκπροσωπούν κόμματα των οποίων συμποσούμενη η εκλογική δύναμη στις πιο πρόσφατες Βουλευτικές Εκλογές, δεν ήταν μικρότερη του 2/3  των ψήφων του εκλογικού σώματος.
 
Στα υπόλοιπα ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται, με τη θετική ψήφο μελών του Ε.Σ. που εκπροσωπούν κόμματα των οποίων συμποσούμενη η εκλογική δύναμη στις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, δεν ήταν μικρότερη του ½ των ψήφων του εκλογικού σώματος.
 
Η απόφαση για το αν ένα ζήτημα είναι «σημαντικό» ή για το αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση με ομοφωνία, θεωρούνται διαδικαστικής φύσεως.
 
Όταν απαιτείται ομοφωνία, οι αποχές παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών δεν εμποδίζουν το Ε.Σ. να αποφασίσει.
 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 
Στην περίπτωση που το Ε.Σ. έλαβε απόφαση για σημαντικό ζήτημα με τη θετική ψήφο μελών που τα κόμματά τους εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του εκλογικού σώματος, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να την επικυρώσει, τότε η απόφαση τίθεται με απόφαση του Ε.Σ., προς επικύρωση ενώπιον του λαού με δημοψήφισμα. Η απόφαση για προσφυγή σε δημοψήφισμα θεωρείται σημαντικό ζήτημα.
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
 
Τα διαμειβόμενα και αποφασιζόμενα στο Ε.Σ. καθώς και οι πληροφορίες και στοιχεία που λαμβάνονται λόγω της συμμετοχής σε αυτό, τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν το Σώμα αποφασίσει διαφορετικά.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ:
 
Προς τον σκοπό ενημέρωσης του κοινού για τις εργασίες και τις αποφάσεις του, το Ε.Σ. εκδίδει ανακοινώσεις το κείμενο των οποίων συμφωνείται.
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Σ.:
Σύσταση της Γραμματείας
 
Συστήνεται Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου η οποία διευθύνεται από Γραμματέα που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας δύναται να είναι και δημόσιος υπάλληλος.
 
Ο Γραμματέας και οι αρμοδιότητες του:
 
Ο Γραμματέας του Ε.Σ. σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Ε.Σ.:
 
Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. και των άλλων οργάνων του, μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και διαβιβάζει τις αποφάσεις του στις αρμόδιες αρχές ή τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα και παρακολουθεί, σε όσο τον αφορούν, την εφαρμογή τους.
 
Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
 
Συντονίζει και καθοδηγεί τις εργασίες των Θεματικών Επιτροπών του Ε.Σ.
 
Αναθέτει και εποπτεύει τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών ή τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών ή ζητά και λαμβάνει γνώμη για θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.
 
Έχει οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει το Ε.Σ.
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
 
Το Ε.Σ. συστήνει για να το συμβουλεύουν, Θεματικές Επιτροπές για συζήτηση συγκεκριμένου θέματος ή θεμάτων ή κατηγορίας ή κατηγοριών θεμάτων με όρους εντολής που ορίζει το ίδιο.
 
Οι Θεματικές Επιτροπές αποτελούνται από εκπρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, από ένα εκπρόσωπο από κάθε Κόμμα που εκπροσωπείται στο Ε.Σ. και από εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανισμών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών ή επαγγελματικών οργανώσεων και άλλων φορέων που κρίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν τις Επιτροπές στο έργο τους.
 
Για ειδικά θέματα το Ε.Σ. μπορεί να συστήσει Θεματικές Επιτροπές από προσωπικότητες με εγνωσμένο κύρος ή τεχνοκράτες, ή εμπειρογνώμονες με καθορισμένους όρους εντολής.
 
Η ευθύνη για το συντονισμό και την καθοδήγηση των Επιτροπών Εργασίας ανήκει στο Γραμματέα του Ε.Σ.
 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.:
 
Συστήνεται Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ερευνών και Μελετών (ΚΤΕΜ) του Ε.Σ. το οποίο αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών, τη συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών, και ζητά και λαμβάνει γνώμη για θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.
 
Με βάση κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.Σ. το ΚΤΕΜ στελεχώνεται ή συνεργάζεται με κατάλληλα προσοντούχα πρόσωπα. Το Κέντρο μπορεί να απασχολεί ή να συνεργάζεται με πρόσωπα τα οποία, λόγω των ειδικών γνώσεων, ή δεξιοτήτων ή πείρας τους μπορούν να συμβάλουν στην επιδίωξη, επίτευξη και υπόδειξη τρόπων υλοποίησης των σκοπών του Ε.Σ.
 
Το ΚΤΕΜ επιδιώκει συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, με ειδικά κέντρα μελετών, τράπεζες δεδομένων, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και βιβλιοθήκες και άλλα συναφή ιδρύματα και φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού προς καλύτερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου του.
 

Δειτε Επισης

Αυτοί είναι οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ανυπομονεί για την παράνομη επίσκεψη Ερντογάν και τους εορτασμούς της ντροπής ο Τατάρ
Περήφανη δηλώνει η Αϊσέ Γκιουνές που η τουρκική καταστροφή στην Κύπρο φέρει το όνομά της
Κυρώσεις κατά Τουρκίας όπως στη Ρωσία ζητά το ECR-Μίλησε για ενιαίο κράτος
Ανησυχία εκφράζει ο Τριανταφυλλίδης-«Δεν επιτρέπεται ο ΔΗΣΥ να γίνει κόμμα φυλακισμένων εγκεφάλων»
Αναγνώριση του ψευδοκράτους ζήτησε από τον Στάρμερ τ/κ οργάνωση
Αρχίζει η ανέγερση κατοικιών σε κατεχόμενο Γερόλακκο και Μόρφου
Δημητρίου: Η καταδίκη του πραξικοπήματος και της εισβολής ισοδυναμεί με αφύπνιση της συλλογικής μνήμης
Καταγγέλλει ΔΗΣΥ-ΕΛΑΜ για ανίερη συμμαχία στον Δήμο Δρομολαξιάς το ΑΚΕΛ
Φυσιολογικά χαρακτηρίζει η Αννίτα τα όσα διημείφθησαν στον ΔΗΣΥ-«Να μην μεγαλοποιούμε»